Om kystliv Holbæk

Formål

Formålet med Kystliv Holbæk er at bruge den lokale maritime natur og kultur, som afsæt for at skabe værdi i et moderne samfund, særligt med fokus på fællesskab, identitet og læring.

Om Kystliv Holbæk

Kystliv Holbæk er en forening etableret i 2018, med en mission om lokalt og nationalt, at skabe en ny og stærkere relevans for brugen af vores kystnære natur og kultur. Vi arbejder på at inddrage og aktivere mennesker i alle aldre og i alle livssituationer, med at levendegøre og derigennem revitalisere 1800- og 1900-tallets danske kystnære og egnstypiske fiske- og brugsbådskultur.

Sejladsen og brugen af traditionelle både på vandet til fiskeri og KystFriluftsLiv, samt de håndværk der har at gøre med bygning og vedligehold af bådene, er de konkrete aktiviteter vi arbejder med. Vi har fokus på lokale traditioner, vi arbejder så vidt muligt i naturmaterialer og vi har en bæredygtig tænkning og tilgang i alle aktiviteter.

Kystliv skal arbejde med de problematikker, der findes i et moderne samfund:

  •  At der skal laves god skole, ungdomsuddannelse og uddannelse.
  •  At alle skal have mulighed for et godt fritidsliv og at fællesskab på tværs tillægges stor værdi.
  •  At turisme, byudvikling og et levende havnemiljø med erhverv er vigtigt for nutidens byer.

Missionen er konkret udmøntet i et levende aktivitets, lærings- og undervisningsmiljø. Et sted hvor alle borgere, elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser kan engagere sig, arbejde, undervises og efteruddannes praksisnært i den kulturarv, der er knyttet til livet på Isefjorden. Udgangspunktet er fiskeri fra klinkbyggede både bygget ud fra den dansk/nordiske fiske- og brugsbådstradition.

Bestyrelsen i Holbæk Kystliv

Thomas Højrup (formand). Professor i etnologi med speciale i kystkultur, dr. phil. et mag. art. Formand for bestyrelsen for Han Herred Havbåde, medlem af bestyrelsen for Skibsbevaringsfonden
Linda Hebo Lange (næstformand) Advokat (H) og beneficeret forsvarer. Direktør i Hebo Lange Advokater.
Egon Hansen (kasserer) Har arbejdet med ledelse og administration i diverse virksomheder, offentlige institutioner og faglige organisationer. Desuden er Egon Hansen engageret i en række bestyrelser, blandt andet som næstformand i Skibsbevaringsfonden.
Nis Olsen (bestyrelsesmedlem) Journalist, lokal træskibssejler og fisker gennem syv generationer fra Tuse Næs.
Ebbe Kromann Andersen (bestyrelsesmedlem) Lektor cand.pæd. på Københavns Proffesionshøjskole.
Bjarke Wahlqvist (bestyrelsesmedlem) Kaptajn og forstander på Skoleskibet Georg Stage.
Torben Heegaard (suppleant), lærer på Holbæk 10.klasse center, uddannet friluftsvejleder og under uddannelse til sejladsvejleder.

Arbejdsområder

Kystliv Holbæk fokuserer på 1800- og 1900-tallets nytte- eller erhvervsrettede kystkultur. Denne periode rummer nationalt en rig variation af lokale både og brugsmønstre. Fordi Holbæk-egnen har sin egen tradition, sine egne både, sejltyper og brugsmønstre, giver denne måde at arbejde med kystliv på, det moderne menneske mulighed for at forstå, lære om og udvikle en fornemmelse af at ”høre til”. Det bliver et identitetsdannende projekt.

Perioden er også valgt, fordi kystkulturen på den tid orienterer sig mod fællesskabet i såvel samfundet som i familien. Arbejdet med denne periodes kulturhistorie og dannelsesaspekter er med til at fremme fællesskabet om KystFriluftsLiv og maritime håndværk, som alternativ til en mere individorienteret, sportslig tilgang til sejlads og kystliv.

Kystliv Holbæk har for nuværende fokus på disse arbejdsområder

Maritime håndværk, sejlads og fiskeri på højt fagligt niveau udgør den faglige basis og viden, som undervisnings- og formidlingsaktiviteterne står oven på. Kystliv Holbæk har i kystlivscenteret et bådebyggeri, hvor der bygges lokale egnstypiske både, et rebslåeri, et sejlloft, en smedje, et fiskeværksted og en undervisningsfacilitet.

Kystlivsundervisning og Kystlivsforløb er en undervisningsform, som tager udgangspunkt i aktiviteter med konkrete maritime håndværk, sejlads eller fiskeri med et lokalt kulturhistorisk afsæt. Disse aktiviteter kobles tæt til læringsforløb, som opfylder ofte tværfaglige læringsmål for det enkelte klassetrin. Det er en undervisningsform, der kan bruges på alle niveauer fra en 1. klasse til en 3. g klasse.

Der er også mere forløb der er mere fokuseret på oplevelse, kultur og aktiviteter. Dem kalder vi kystlivsforløb.

Der arbejdes generelt med en læringsform, hvor eleven lærer traditionelle skolefag, forbinder hoved og hænder, og som er identitetsskabende i forhold til at eleven oplever sig som en del af den lokale maritime natur og kultur.

Endelig forbinder denne undervisningsform eleven til de fritidsaktiviteter for alle aldre og grupper, der tilbydes på Kystlivscenteret, og derigennem styrkes fællesskab på tværs. 

Borgerinddragende aktiviteter er forskellige aktiviteter, hvor borgere i alle aldre har mulighed for at komme og deltage og i forenings- og laugsaktiviteter: UngHavn og UngBåd (maritime tilbud for unge i flere aldre), foredrag, sejlerskole, etc. Der er fokus på maritim faglighed og et godt fællesskab fx i bådelaug, hvor 15 personer i et fællesskab omkring en Isefjords-båd vedligeholder bådene og har mulighed for at bruge bådene frit i bestemte perioder. Der er et bådelaug for hver af de 5 Isefjords-både, som blev søsat i september 2019, og der vil løbende bygges nye både og etableres flere bådelaug.

Kystliv er ret ny, så det er ikke alle de angivne tilbud, der endnu er mulighed for at deltage i. Se aktivitetskalenderen på forsiden af kystliv.dk. 

Turisme består for nuværende af en udstilling af både og genstande om fiskerlivet ved isefjorden. Den er lavet af Museum Vestsjælland i samarbejde med Kystliv Holbæk. Det er kombinationen af udstillingen og samtalen og oplevelsen af arbejdet på de maritime værksteder, der giver oplevelse for de besøgende. På sigt vil sejladser og udlejning af traditionelle både og kystfriluftsliv blive en del af tilbuddene ud over formidlingen af den lokale kystkultur på Kystlivscenteret, samt afvikling af kulturelle aktiviteter i samarbejde med andre aktører på Holbæk havn.

 

Yderligere spørgsmål til hvem vi er?

X