Aftale for Kystliv Holbæks bådelaug

Kystliv Holbæks bådelaug – intentionen

Intentionen med bådelaugene er at de skal være medskabere af levende, mangfoldige og inkluderende fællesskaber på Kystliv Holbæk og Holbæk Havn, hvor flest mulige får glæde af de faciliteter der er skabt på havnen. Bådelaugene`s aktiviteter tager afsæt i 1800-1900-tallets lokale traditionelle kystnære fiske- og brugsbådskultur, hvor bæredygtighed, naturmaterialer og fællesskab er bærende elementer.

Hvad er et bådelaug – organisation

Et bådelaug er en frivillig brugergruppe, der indenfor af KH fastlagte rammer, må anvende de af Kystliv Holbæk`s både der er i brug som laugsbåde. Et bådelaug består af en forkvinde/-mand og en række menige medlemmer. Alle skal være medlemmer af Kystliv Holbæk inden de kan søge om optagelse i et bådelaug. Et bådelaug er selvsupplerende. Forkvinde/-mand deltager i og planlægger rammer, søsikkerhed, regler og aktiviteter for laugsbådene i samarbejde med Kystliv Holbæk. Dette udvalg kaldes: “Samme Båd”. Kystliv Holbæk og bådelaugene  gennemgår og underskriver rammerne for bådelaugene en gang årligt. Kystliv Holbæk er ansvarlig for de fastsatte rammer og har derfor det sidste ord, hvis der ikke kan opnås enighed. Kystliv Holbæk har primo 2021 fem både som laugsbåde: SKVULP, MAKRELLEN, SILDEN, SKRUBBEN og ÅLEN. Hvert bådelaug har op til 15 medlemmer inkl. forkvinde/-mand. SKVULP er afsat til at være en del af et ungdomslaug, som også har værkstedsaktiviteter.

Bådelaugsskippere

Bådelaugenes skippere udpeges af laugene i samarbejde med Kystliv Holbæk. For at blive udpeget til skipper skal medlemmet opfylde søfartsstyrelsens krav, dog kræves som minimum duelighedsbevis og et gennemført og bestået førstehjælps- og søsikkerhedskursus udarbejdet og afviklet af Nationalmuseet-søfart og maritime håndværk og Kystliv Holbæk. Den kommende bådelaugsskipper skal have aflagt en praktisk prøve i laugsbåden, som viser kundskab, rutine og overblik ifht. sejlads, mandskab og søsikkerhed.

Kystliv Holbæk godkender skipperen, men lauget skal inddrages i godkendelsen, for at sikre at alle er trygge ved den nye skipper. Der skal være mindst en skipper i hvert bådelaug, men gerne flere.

Priser (årskontingent)

Unge over 13 men under 18 år: 600 kr.

Under uddannelse: 600 kr.

Voksne: 1.200 kr. 600 kr.

Familemedlemsskab: 2.000 kr.

Disse beløb giver adgang til et laug. Priserne indeholder ikke udgift til medlemsskab af Kystliv Holbæk, som i 2021 er 100 kr. årligt. Man kan altid melde sig ud, men det medfører ikke tilbagebetaling af “overskydende” kontingent. Den økonomi laugene genererer indbetales til og tilfalder Kystliv Holbæk og vil blive anvendt til vedligehold, forsikringer og Kystliv Holbæk`s drift generelt.

Forsikring

Kystliv Holbæk tegner og betaler fartøjernes forsikring. 

Sejlads i  bådelaugene er en fritidsbeskæftigelse, og det enkelte medlem er derfor alene dækket af egen personlige ulykkesforsikring. Kun hvis bådelaugene  sejler for Kystliv Holbæk med betalende gæster og der foreligger en skriftlig aftale om dette, er skipper og evt. gast omfattet af Kystliv Holbæk`s erhvervsforsikring.

Prøvetid og eksklusion

Nye medlemmer, der har ansøgt om optagelse i laugene, har 3 måneders prøvetid. Eksklusion kan komme på tale, hvis forkvinde/-mand og KH har gennemgået sagen grundigt, men ikke har kunnet nå frem til en løsning af problemet. Der skal være opbakning til afgørelsen i Kystliv Holbæk´s bestyrelse og alle i sagen skal være hørt. Hvis der ikke kan findes en løsning, har Kystliv Holbæk og Kystliv Holbæk´s forretningsudvalg sidste ord i sagen, og vil derfor kunne ekskludere et medlem. Der skal udarbejdes rapport på sagen, som foreligger inden den endelige beslutning tages.

Hvornår må laugene bruge bådene

Bådene kan bruges af laugene, når de ikke skal anvendes til undervisningsaktiviteter, kurser og lignende. Der vil blive lavet en plan hvert kvartal for sejladserne. Laugene vil i det omfang det giver mening, og laugene gerne vil, blive inddraget i Kystliv Holbæk´s aktiviteter med skoler, private aktører og lignende. I praksis vil det blive tilstræbt, at laugene har adgang til bådene eftermiddage, aftener, weekender og i ferier.

Formidling 

Kystliv Holbæk´s aktiviteter er en vigtig del af den traditionelle maritime kultur i havnen i Holbæk og på isefjorden. Og det er i Kystliv Holbæk´s interesse at vi formidler den bedst muligt til så mange som muligt. Hjemmeside, nyhedsbreve, Kystlivs instagram, youtube og facebookside er bærende elementer i dette. Disse formidlingskanaler er Kystliv Holbæk´s og derfor er det Kystliv Holbæk der sætter rammerne. Kystliv Holbæk har en løbende kontakt til traditionelle skrevne medier, som inviteres til at formidle Kystliv Holbæk´s aktiviteter.

Udrustning

Kystliv Holbæk dækker udgifter til alt ang. bådene: Konstruktion, sejl, tov, samt ankergrej, bemaling og andet vedligehold. Derudover hører der til hver båd en skipperkiste. Den indkøber Kystliv Holbæk grej til og vedligeholder. Skipper skal hver eneste gang der sejles, efterse den og noterer at den er i ok stand i logbogen. Personligt sikkerhedsudstyr, som redningsveste, skal medlemmer selv købe og betale gennem Kystliv Holbæk. Eller vesten skal efterses og godkendes af Kystliv Holbæk inden den bliver brugt i BL sammenhæng. Bådelaugene er ansvarlige for årligt vedligehold af vestene og dette skal dokumenteres i bådelaugets logbog.

Bådelaugenes egne udgifter

Søkort uden for den sydlige del af Isefjorden, koge- og skaffegrej, havnepenge i fremmed havn, slæbning og landtransport i forbindelse med togter samt samtaler på evt. VHF-radio.

 Klargøring, vedligehold og reparationer

Bådelaugene klargør og vedligeholder bådene, og sørger for søsætning og optagning i fællesskab, men altid i samarbejde med og efter anvisning fra Kystliv Holbæk. Reparationer og konstruktionsændringer skal udføres i samarbejde med Kystliv Holbæk. Laugene har i fællesskab med Kystliv Holbæk, opsyn med fartøjerne året rundt (f.eks. tørring af sejl, pasning af fortøjninger, lænsning, tilsyn med vinteroverdækning o.l.). Alle både skal i foråret inden de sættes i vandet have en årlig gennemgang og skriftlig godkendelse, som gennemføres af Kystliv Holbæk. Godkendelsen opbevares af Kystliv Holbæk.

Adgang til Kystliv Holbæk 

Der kan opnås adgang til Kystliv Holbæk via en nøgleboks. Koden gives til bådelaugene´s forkvinder/-mænd.

Brug af lokaler og værksteder

Bådelaugene kan efter aftale med Kystliv Holbæk, bruge Kystliv Holbæk´s varme rum og værksteder. Maskincontaineren er kun til brug i tæt samarbejde med Kystliv Holbæk af sikkerhedsmæssige årsager. Reparationer på de både vi arbejder med, er stort set uafhængige af maskiner og elværktøj.

Ordensreglement

Søsikkerhed: Alle aktiviteter skal foregå i forlængelse af de intentioner og regler, som sikkerhedsinstrukserne for bådene angiver. Alle deltagende skal være med til at løfte opgaven om at passe på hinanden og på vores miljø, når vi færdes ved og på vandet.

Orden/opførsel på havnen: Vi er medansvarlige for at havnen og fjorden er et godt sted at være. Derfor skal vi i ord og handling opretholde et sundt og omfavnende fællesskab.

Brug af logotøj: Når vi bærer logotøj, repræsenterer vi og skal passe på Kystliv Holbæk og hinanden.

Fremmed havn 

En laugsbåd må kun efterlades i fremmed havn i kortere tid. Sker det, skal bådelauget  umiddelbart og løbende underrette Kystliv Holbæk herom. Bådelauget skal tilse båden dagligt, og sørge for at perioden i fremmed havn bliver så kort som muligt.

Krise- og beredskabsplan 

Bådelaugenes medlemmer skal være bekendt med kriseplanens indhold, og skal overholde beskrevne procedurer. Originalen forefindes hos Kystliv Holbæk. Kort: Hvis der sker en alvorlig hændelse, skal Kystliv Holbæk´s ledelse kontaktes omgående. Kystliv Holbæk håndterer den konkrete hændelse og kommunikation til pressen i samarbejde med den relevante skipper. Kystliv Holbæk har sidste ord i forbindelse med krisehåndtering.

Fonde og sponsorater 

Bådelaugene må gerne søge fonde og sponsorater, og laugene må naturligvis meget gerne foreslå Kystliv Holbæk relevante fonde at søge og relevante projekter at søge om. Alle aktiviteter angående dette skal tages op i ’Samme Båd’, og endelig godkendes af Kystliv Holbæk.